•  arefmusicins@gmail.com
  •  011 33117696 - 011 33106756 - 011 33106757

کلاس نی

سطح : مقدماتی  ومتوسطه 

زمان :دوشنبه ها

نحوه تولید صدا وتفکیک صداهای مختلف ،آموزش کتاب استاد کیانی نژاد - اجرای تصنیف ها -ردیف آوازی محمود کریمی

بازگشت به بالا